FB
Follow me on Twitter
Bio

DSC04452

Pere Amengual (aka Pedro Trotz) was born in 1969 and has been defined as a Majorcan composer chronologically belonging to the 2nd generation of the twentieth century. But due to his works, the use of new technologies and his innovative profile, is being framed by specialists in the third generation corresponding to the late XX century.

Trotz defines himself as an electronic artist, and is considered a local pioneer of experimental electronic music and dance music. He made his first recordings of experimental electronic music in the mid 80s, with a style between industrial and cut up. His creative use of new technologies has made him being classified as a “hacker of electronic music”.

He studied piano and modern harmony with Neil Manel Frau-Cortes and Richard Vinton. Trotz has a University Diploma in ‘Audio and Sound Systems’ from the University of Valencia and has studied, among others, ‘Pure Data’ with Yacine Setbi, ‘Reaktor’ with Stephan Schmidt (Big Audio Brain, Nonlinear Labs, Berlin), ‘Interaction Design / Quartz Composer with Oscar Font, ‘Import / export .aiff / tiff’ with renowned visual artist Carsten Nicolai (Raster Noton, La Casa Encendida, Madrid) and “Design of Interactive Spaces” at the School of Machines (Berlin). Later he graduated in “Multimedia studies”  at the Open University of Catalonia obtaining the Extraordinary Award for best academic record.

He has been working as a teacher of music production techniques and sound synthesis, among other centers Ubik and Photographic Studies Center of Palma and has directed the center of sound creation Ubik, where numerous international musical productions were recorded. Also has done work for the German-Japanese company Steinberg GmbH as head of the team that performed the manuals translation and localization into Spanish of the music creation programs Sequel, Cubase and Nuendo.

Since the 90s, he worked in the recording of some of the early hits of the Mallorcan House scene, contributing to the spread of electronic music from collectives such as Tecnofamilia. Later, as a member of the record label Virus / Antivirus he released numerous tracks and remixes.

In 2001 he composed the music for the short film ‘El Hambre’, starring actress Antonia San Juan. As a member of other groups (Cyberboys, Roñatron, Invaders) has received several awards, among them the double nomination Balears Sona 2002, the Radio Jove award as most original formation of the year 1989 and the First Prize Art Jove of the year 2002.

In 2006, percussionist Paco Vicedo included the composition Gong2 in the CD ‘Pes forat des moix’ published by Union of musicians. In 2007 his solo album, ‘Humanoid Project’ was released by label Pasatiempos. Later that year, other tracks of his such as “Sóller” achieved international success, being included by the prestigious techno DJ Adam Beyer on the compilation “Fuse presents” and reaching the Top 10 Techno charts at Beatport and Juno. He has performed at major festivals and live events specializing in electronic music such as Isladencanta 2001, Ping 2004 and 2005, Centremàtic 2008 and 2009, Pitch 2006 and 2007, European Modular Event 2007 (Belgium), Cicle S0N1V1S10 2008, Laboral Centro de Arte 2010 Playlist, etc …

In recent years, has started its way in the world of visual-sound creation, participating in the ‘Experimental Film and Video Art Exhibition’ 2010, Open Ends Festival 2010 and NT 2010.
In 2013 he organized the meeting in Mallorca ‘European Electro-Music Event’ which was attended, among others, by  the prestigious synthesizer designer Rob Hordijk.

In 2014 Trotz published ‘Mindmaps’, some graphic documents on the Kyma/Pacarana environment for sound creation, of which he is a user and promoter. The same year he presented his work at the Festival ME_MMIX “Studies on Lissajous curves” for modular synthesizers and laser projection on three-dimensional spaces, one of his first works in the field of electronic art media. The same year also presented the interactive work “Thereministic”, created together with Luca Zerbinatti within the framework of the School of Urban Machines in the room Spree in Berlin.

In 2019 he participated in Funtion(), the first Electronic and Digital Art Festival to take place in his island, Mallorca.

At the present time, he has returned to a more experimental approach focusing not only on sound creation but also in forms of visual expression and electronic software. His recent works reflect the results of his research on the possibilities of generative code and interaction as a means of conveying emotions.

— catalan —

Pere Amengual (també conegut com Pedro Trotz) va néixer l’any 1969 i ha estat definit com un compositor mallorquí cronològicament pertanyent a la 2a generació del S.XX, encara que pels seus treballs, l’ús de les noves tecnologies i el seu perfil innovador, se l’emmarca dins la tercera generació, la del canvi de segle, i els nombrosos canvis que això comporta.

Trotz, artista electrònic, és considerat un pioner de la música electrónica experimental i la música de ball. Realitzà les seves primeres gravacions de música electrònica experimental a mitjans dels anys 80, amb un estil entre industrial i cut-up. El seu ús creatiu de les noves tecnologies ha fet que hagi estat classificat com un “hacker de la electrònica musical”.

Va estudiar piano i harmonia moderna amb Neil Manel Frau-Cortès i Richard Vinton. És titulat en Sistemes d’Audio i Sonorització per la Universitat de València i ha estudiat, entre d’altres, ‘Pure Data’ amb Yacine Setbi, ‘Reaktor’ amb Stephan Schmidt (Big Brain Audio, Nonlinear Labs, Berlín), ‘Disseny d’Interacció/Quartz Composer’ amb Oscar Font,  ‘Import/export .aiff/tiff’ amb el reconegut creador audiovisual Carsten Nicolai (Raster Noton, La Casa Encendida, Madrid) i “Disseny d’Espais interactius” a la School of Machines (Berlin). Graduat amb “Multimèdia” a la Universitat Oberta de Catalunya amb Premi Extraordinari al millor expedient acadèmic.

Ha fet feina com a professor de tècniques de producció musical i síntesi sonora, entre d’altres, als centres Ubik i al Centre d’Estudis Fotogràfics de Palma i ha dirigit el centre de creació sonora Ubik, on s’han enregistrat nombroses produccions musicals d’àmbit internacional. També ha fet feina per la companyia germano-nipona Steinberg GmbH com a cap de traducció de documentació i localització a l’espanyol de programari de creació musical (Sequel, Cubase i Nuendo).

Ja als 90, col·laborà en l’enregistrament d’alguns dels primers èxits de la escena House mallorquina, contribuint a la difusió de la música electrònica des del col·lectiu Tecnofamilia i formant part posteriorment del col·lectiu i segell discogràfic Virus/Antivirus. Ha publicat amb membres d’aquest col·lectiu nombrosos temes i remescles.

L’any 2001 va composar la música del curtmetratge ‘El Hambre’, protagonitzat per l’actriu Antonia San Juan. Com a membre d’altres formacions (Cyberboys, Roñatron, Invaders) ha rebut diversos premis, entre els que destaquen la doble nominació als premis Balears Sona 2002, el de Ràdio Jove com a formació més original de l’any 1.989 i el Primer Premi Art Jove de l’any 2.002.

El 2006, el percussionista Paco Vicedo va incloure la seva composició Gong2 al CD ‘Pes forat des moix’ publicat per Unió de músics. L’any 2007 publicà un àlbum en solitari, ‘Proyecto Humanoide’, al segell Pasatiempos, a més d’algunes referències de renom internacional dins l’àmbit de l’escena de música electrònica de ball com “Sóller” inclosa pel prestigiós DJ techno Adam Beyer al recopilatori “Fuse presents” i que va aconseguir arribar al top10 de llistes de techno com Beatport i Juno. Ha tocat en directe als principals Festivals i events especialitzats en música electrònica tals com Isladencanta 2001, Ping 2004 i 2005, Centremàtic, Pitch 2006 i 2007, European Modular Event 2007 (Bèlgica), Cicle S0N1V1S10 2008, Playlist Laboral Centro de Arte 2010, etc…

En els darrers anys, ha iniciat el seu camí dins el món de la creació sonora-visual, participant a la ‘Muestra de Cine Experimental y Videoarte’ 2010, Open Ends 2010 i al Festival NT 2010.

El 2013 va organitzar a Mallorca l’encontre ‘European Electro-Music Event’ que va comptar, entre d’altres, amb la presència del prestigiós dissenyador de sintetizadors Rob Hordijk.

El 2014 va publicar ‘Mindmaps’, uns documents gràfics sobre creació sonora amb l’entorn Kyma/Pacarana, del que n’és un usuari i divulgador. El mateix any va presentar al Festival ME_MMIX la seva obra “Estudis sobre corbes Lissajous” per a sintetitzador modular i projecció de llum làser sobre espais tridimensionals, un dels seus primers treballs dins el camp de l’art electrònic multimèdia. El mateix any també va presentar l’obra interactiva “Thereministic”, creada conjuntament amb Luca Zerbinatti, dins el marc de la School of Machines a la sala Urban Spree de Berlin.

L’any 2019 va participar al Function(), el primer Festival d’Art Digital i Electrònic de Mallorca.

En el moment present, ha retornat a una actitud més experimental centrada aquesta vegada no només en la creació sonora sinó també en formes d’expressió visuals electròniques i de programari. Els seus darrers treballs reflexen els resultats de la seva investigació sobre les possibilitats del codi generatiu i la interacció com a mitjans provocadors d’emocions.